Domové ČOV Obecné ČOV Priemyslové ČOV

9 dôvodov prečo zvoliť ČOV TOPAS

7 dôvodov prečo zvoliť ČOV MONOBLOK-T alebo FLEXIDIBLOK

5 dôvodov prečo zvoliť naše riešenie priemyselných čistiarní:

 1. patentovaný princíp činnosti
 2. vstavaný pieskový filter (jediná na trhu)
 3. odnímateľná technológia
 4. minimálne nároky na obsluhu
 5. vstavaná akumulačná nádrž
 6. diaľková kontrola prevádzky
 7. plne funkčné aj bez prítoku splaškov po dobu min. 3 mesiacov
 8. za rovnakú cenu ponúka oveľa viac než konkurencia
 9. ocenenie na výstavách
 1. patentovaný princíp činnosti SBR reaktorov
 2. nízke náklady na obsluhu
 3. diaľkové riadenie z centrálneho dispečingu
 4. nízke investičné náklady
 5. vysoká kvalita vody na odtoku
 6. možnosť postupnej výstavby v dvoch etapách
 7. podpora systému decentralizovaného odkanalizovania
 1. pre ich vysokú účinnosť pri biologicky silno znečistených vodách
 2. využitie výhod patentované technológie MONOBLOK-T
 3. vhodné pre mäso-výrobu, potravinárske prevádzky a pod.
 4. systém SBR doplnený o flotačnú jednotku
 5. diaľkové riadenie z centrálneho dispečingu